Logos Fons MRR

Oferta formativa en el nostre Centre

La Formació Professional és el conjunt d'ensenyances que, dins del sistema educatiu, capaciten a les persones per a poder exercir un treball qualificat de les distintes professions, regulat per:

LOMQE - Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa de 2013 que modifica a la de 2006; 

LOE - Llei Orgànica d'Educació de 2006;

LOGSE - Llei Orgànica General del Sistema Educatiu de 1990

 

Accés a presentació genial.ly

 

Com a Centre Integrat d'FP, impartim Cicles formatius i també cursos de Formació per l'Ocupació.

 

 Alguns cicles tenen horari de matí (de 8:30 a 14:30 h) i altres de vesprada (de 15:30 a 21:30 h)

Cursos d'Especialització

Foto Mecatronica Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d'operació (Probable Horari vesprada)

 

Cicles Formatius de Grau Superior

 Administració i Finances (LOE) (Horari matí)

 Comerç Internacional (LOE) (Horari matí)  Possibilitat FP DUAL

 Energies Renovables (LOE) (Horari matí)

 Manteniment Electrònic (LOE) (Primer curs horari de matí. Segon curs horari de vesprada)

Foto Mecatronica Mecatrònica Industrial (LOE) (Horari vesprada)

 Prevenció de Riscos professionals (LOGSE) (Horari matí)  Possibilitat FP DUAL

 Transport i Logística (LOE) (Horari matí)  Possibilitat FP DUAL

 

Cicles Grau superior en formació semipresencial:

 Administració i Finances (LOE)

Assistència a la Direcció (LOE) (Només segon curs)

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

Foto Mecatronica Activitats Comercials (LOE) (Horari vesprada)   Possibilitat FP DUAL

 Gestió Administrativa (LOE) (Horari matí)

 Instal·lacions de Telecomunicacions (LOE) (Horari matí)

 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE) (Horari matí)

 Mantenimient Electromecànic (LOE) (Horari matí)

                  cfgm sistemas microinformaticos y redes  Sistemes Microinformàtics i Xarxes (LOE) (Horari vesprada) Nou                  

Cicles Grau mitjà en formació semipresencial:

 Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització (LOE)

 Instal·lacions de Producció de Calor (LOE) (Només segon curs)

 

Cicles Formatius d'FP Bàsica

  Electricitat i Electrònica  (Horari matí)

  Fabricació i Muntatge   (Horari vesprada)

  Informàtica i Comunicacions (Horari matí)

Foto Mecatronica Instal·lacions Electrotècniques i Mecànica (Horari vesprada)

 

 Fullet informatiu Cicles d'FP Bàsica (Electricitat - Fabricació - Informàtica - Instal. Electrotècniques)

 

 

Cursos de Especialización

Els Cursos d'especialització estan pensats per a completar les competències dels qui disposen d'un títol de formació professional.

Versaran sobre àrees que impliquen aprofundiment en el camp de coneixement dels títols de referència, o bé una ampliació de les competències que s'inclouen en aquests. Per tant, en cada curs d'especialització s'han d'especificar els títols de formació professional que donen accés a aquest, és a dir, per a accedir a un Curs d'Especialització s'ha d'estar en possessió d'un determinat títol concret de formació professional.

Per tant, i a l'efecte de la Classificació Internacional Normalitzada de l'Educació (CINE-11), els cursos d'especialització es consideraran un programa seqüencial dels títols de referència que donen accés a aquests.

En aquest sentit els cursos d'especialització han de respondre de manera ràpida a les innovacions que es produïsquen en el sistema productiu, així com a àmbits emergents que complementen la formació inclosa en els títols de referència
 

Cicles Formatius de Grau Superior

A qui es dirigixen?

Els Cicles Formatius de Grau Superior estan dirigits als alumnes que amb el títol de batxillerat i com a alternativa a la universitat, busquen uns estudis superiors, pràctics, que els qualifiquen per a incorporar-se al món laboral. Si no posseïxes el títol de batxillerat es pot accedir per mitjà d'una prova d'accés. També es pot accedir amb el Títol de Tècnic (Grau Mitjà).

Com s'accedix?

Tens accés directe amb el titol de Batxillerat, COU, BUP o Tècnic especialista d'FP2.

Es reserva un 20% de les places per accés directe amb el títol de Tècnic (Grau mitjà)

Prova d'accés (reserva del 20% de les places): Per mitjà de la superació d'una prova que es convoca cada any (normalment a l'abril o maig). Hauràs de tindre 19 anys complits o complir-los durant l'any en curs.

Informació Conselleria Grau Superior

Mòduls dels Cicles de Grau Superior

La duració dels cicles de Grau Superior serà de 2.000 hores, equivalents a dos cursos acadèmics a temps complet (30 hores setmanals en horari de matins o vesprades, segons el cicle formatiu).

Quina titulació s'obté?

La titulació obtinguda és la de Tècnic superior de la professió corresponent al cicle cursat. Esta titulació permet l'accés directe als estudis universitaris que es determinen des de cada cicle.

Què he de fer per a matricular-me?

Abans de procedir a la matrícula has de sol·licitar admissió o preinscripció. Se sol·licita directament en la web de Conselleria en las dates que es publiquen, normalmente en el mes de maig. En la nostra web informem quan s'obri el procés.

 

 

Cicles Formatius de Grau Mitjà

A qui es dirigixen?

Els Cicles Formatius de Grau Mitjà estan dirigits als alumnes que amb el títol de ESO i com a alternativa al batxillerat, busquen uns estudis pràctics, que els qualifiquen per a incorporar-se al món laboral. Si no posseïxes el títol d'ESO es pot accedir per mitjà d'una prova d'accés. També es pot accedir amb el Títol Professional Bàsic (FP Bàsica).

Com s'accedix?

Tens accés directe amb el titol d'ESO o amb el títol d'FP Bàsica.

Prova d'accés: Per mitjà de la superació d'una prova que es convoca cada any (normalmente a l'abril o maig). Hauràs de tindre 17 años complits o complir-los durant l'any en curs.

Informació Conselleria Grau Mitjà

Mòduls dels Cicles de Grau Mitjà

La duració dels cicles de Grau Mitjà serà de 2.000 hores, equivalents a dos cursos acadèmics a temps complet (30 hores setmanals en horari de matins o vesprades, segons el cicle formatiu).

Quina titulació s'obté?

La titulació obtinguda és la de Tècnic de la professió corresponent al cicle cursat.

Què he de fer per a matricular-me?

Abans de procedir a la matrícula has de sol·licitar admissió o preinscripció. Se sol·licita directament en la web de Conselleria en las dates que es publiquen, normalmente en el mes de maig. En la nostra web informem quan s'obri el procés.

 

Ciclos Formativos de FP Básica

A qui es dirigixen?

Estan dirigits a alumnes majors de 15 anys que no han obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Podran accedir així mateix als cicles d'FPB les persones que superen els 17 anys i que no estiguen en possessió d'un títol d'FP o de qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets.

Els Cicles d'FP Bàsica de Segona Oportunitat estan adreçats a jóvens entre 17 i 29 anys, que no tinguen el graduat en ESO i duguen, al menys, 24 hores sense treballar ni rebre formació.

Módulos dels Cicles d'FPB

La duració dels cicles d'FPB será de 2.000 hores, equivalents a dos cursos acadèmics (30 hores setmanals en horari de matins o vesprades, segons els cicle formatiu).

Els mòduls professionales d'FPB estaran constituïts per àrees de coneiximent teòriques i pràctiques que tenen per objectiu l'adquisició de les competències professionals, personals i socials i de les competències de l'aprenentatge permanent al llarg de la vida.

Tipus de mòduls professionals

a) Mòduls associats a unitats de competència del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals. Al nostre centre: Fabricació i muntatge, Informàtica i comunicacions, Electricitat i electrònica, Manteniment de Vivendes, i Comerç.

b) Mòduls associats als blocs comuns, que garantiran l'adquisició de les competències de l'aprenentatge permanent:

- Mòdul de Comunicació i Societat I i Comunicació i Societat II, en els que es desenrotllen competències del bloc comú de Comunicació i Ciències Socials.

- Mòdul de Ciències Aplicades I y Ciències Aplicades II, en els que es desenrotllen competències de les matèries del bloc comú de Ciències Aplicades.

c) Tutoria: Forma part de l'horari de l'alumnat. Es dedicarà una hora setmanal a tutoria.

d) Es dedica una hora setmanal a impartir el mòdul professional de Formació i Orientació Laboral, en matèria de treball en equip, emprenedoria, activitat empresarial, així com en orientació laboral.

e) Mòdul de Formació en centres de treball.

Quina titulació s'obté?

Sobté el Títol Professional Bàsic en l'especialitat elegida: en Electricitat i electrònica, en Informàtica i comunicacions, en Fabricació i muntatje, en Manteniment de vivendes, o en Servicis comercials.

Este títol professional bàsic permetrà l'accés directe als cicles formatius de Grau mitjà. A més, el títol professional bàsic tindrà els mateixos efectes laborals que el títol de Graduat en ESO per a l'accès a treballs públics i privats

Què he de fer per a matricular-me?

Cridar al telèfon 96 245 78 15 i realitzar la preinscripció en les dates previstes per la Conselleria (en la nostra web les publiquem quan les notifica la Conselleria), Deixant les teues dades personales i el telèfon. O bé adreçar-te al CIPFP Luis Suñer Sanchis. Avda. de els Esports, 27 C.P. 46600 d'Alzira.


- La matrícula oficial dels alumnes admesos es formalitzarà en les dates previstes, i s'ha d'aportar la següent documentació:

Fotocòpia D.N.I.

Certificació acadèmica

Altra documentació que se li notificarà en el Centre

- El curs començarà en setembre i finalitzarà en juny de l'any següent. La dates exactes es publicaran en esta web.