Formació en Centres de Treball (FCT)

La FCT són pràctiques en l'empresa que realitza l'alumne durant el tercer trimestre del segon curs acadèmic dels cicles formatius, per mitjà d'un conveni de col·laboració que subscriu el Centre i l'Empresa. Estes pràctiques formen part del programa formatiu dels Cicles i permetran:

 • el coneixement del món laboral i de l'empresa

 • completar la seua formació professional, per a capacitar-ho en el seu incoporación al treball

 • l'obtenció d'una formació adaptada a llocs de treball específics

 • l'aproximació a la cultura empresarial

 • l'experiència en la realitat del món del treball

 • l'inici de l'historial professional acreditat amb el quadern de pràctiques

Duració de les pràctiques

La duració de la formació pràctica en centres de treball serà la que s'establisca en el currículum de cada cicle formatiu. Per als cicles de FP Bàsica seran 240 hores repartides entre els dos cursos. Els cicles de Grau Mitjà seran 380 hores, i els de Grau Superior 400 hores.

La FCT es realitzarà en el tercer trimestre del segon curs (març-juny), o durant el primer trimestre del curs següent (octubre-desembre) en l'horari que marque l'empresa, en general, huit hores diàries entre les 6 h. i les 22 h. L'alumnat podrà simultaniejar un treball remunerat amb la realització de la FCT sempre que no se solapen els horaris.

En quines empreses podràs realitzar les pràctiques?

En totes les empreses i organismes que, afiliats a alguna Cambra de Comerç o a algun col·lectiu empresarial, hagen formalitzat un conveni-marc de col·laboració amb el Departament d'Ensenyança.

Qui farà el seguiment de la teua formació pràctica en els centres de treball?

 • En l'Institut: els tutors de pràctiques professionals.

 • En l'Empresa: una persona responsable (l'instructor/a) que, es coordinarà amb el tutor/a de pràctiques professionals del centre educatiu.

Seguiment de les pràctiques.

Els documents de seguiment que l'alumne omplirà durant la realització de les pràctiques, i que es faran a través de la plataforma SAÓ, inclouen totes les dades de l'Institut, l'Empresa i de l'alumne, així com l'avaluació de les pràctiques que realitzen en l'Empresa.

Esta documentació quedarà en possessió del tutor/a del centre per a realitzar la valoració de les pràctiques.

Els alumnes tindran, a més, una sèrie de tutories presencials en el centre educatiu per al seguiment de les pràctiques per part del tutor. El tutor i l'instructor de l'empresa mantindran entrevistes periòdiques per a fer l'oportú seguiment de l'exercici de l'alumne.

Assegurança sobre contingències de l'alumne que realitza les FCT

 • L'atenció sanitària (en hospitals, centres de salut, etc.) està coberta per l'Assegurança escolar, la Seguretat Social o l'asseguradora privada de què l'alumne siga beneficiari.

 • L'alumne mai haurà de ser tractat en la Mútua d'Accidents de Treball de l'empresa, ja que la seua relació amb l'empresa no és laboral.

 • La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana té concertada una pòlissa de Col·lectiu d'Accidents per a cobrir les possibles contingències que patisquen els alumnes que realitzen Pràctiques Formatives en empreses o institucions en virtut dels convenis establits entre estes i els centres educatius.

 • La Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana té concertada una pòlissa de Responsabilitat Civil per a cobrir les possibles contingències que causen els alumnes durant la realització de les seues Pràctiques Formatives

 

Més informació sobre FCT, i FCT en Europa, en els següents enllaços:

www link Normativa sobre FCT (Annexos). Conselleria d'Educació
www link Normativa per a realitzar FCT en Europa. Conselleria d'Educació
www link Accés a SAO (programa per a anotar el seguiment de les pràctiques)