Família: Energia i Aigua

Cicle: Energies Renovables

Duració: 2.000 hores.

 

 Fullet informatiu Energies Renovables

 

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Sistemes elèctrics en centrals.
   • Subestacions elèctriques.
   • Telecontrol i automatismes.
   • Prevenció de riscos elèctrics.
   • Gestió del muntatge de instal·lacions solars fotovoltaiques.
   • Empresa e iniciativa emprenedora.
   • Formació i Orientació Laboral.
   • Anglés tècnic I

Segon curs:

   • Sistemas d'energies renovables.
   • Configuració de instal·lacions solars fotovoltaiques.
   • Gestió del muntatge de parcs eòlics.
   • Operació i manteniment de parcs eòlics.
   • Anglés tècnic II
   • Projecte d'energies renovables.
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Gestionar el posar en servici, l'operació i el manteniment de parcs eòlics, partint de la interpretació de la informació tècnica continguda en projectes i altres documents tècnics.
   • Operar en sistemes de telecomandament de gestió de parcs eòlics adaptant el funcionament del conjunt a les condicions atmosfèriques i als requeriments de la xarxa.
   • Realitzar l'operació local i el manteniment en parcs eòlics, seguint els protocols de seguretat i de prevenció de riscos reglamentaris. 
   • Avaluar situacions de risc laboral i per al medi ambient relacionades amb el muntatge, l'operació i el manteniment d'aerogeneradors i parcs eòlics, detallant mesures de prevenció per als diferents tipus de riscos. 

   • Organitzar el muntatge de subestacions elèctriques, elaborant plans i criteris de supervisió 

   • Realitzar tasques d'operació local i manteniment de primer nivell en subestacions elèctriques, seguint els protocols de seguretat i de prevenció de riscos reglamentaris. 
   • Realitzar el muntatge, l'operació i el manteniment de Instal·lacions solars fotovoltaiques partint de la interpretació de la informació tècnica continguda en projectes i altres documents tècnics.

   • Organitzar les labors de muntatge de Instal·lacions solars fotovoltaiques, elaborant plans i criteris de supervisió.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Tècnic de gestió d'operació i manteniment en instal·lacions eòliques. 
   • Responsable de muntatge de parcs eòlics. 
   • Responsable de muntatge de aerogeneradors. 
   • Especialista muntador de aerogeneradors. 
   • Especialista en manteniment de parcs eòlics. 
   • Promotor d'instal·lacions solars. 
   • Projectista d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
   • Responsable de muntatge i manteniment d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
   • Responsable d'explotació i manteniment de xicotetes centrals solars fotovoltaiques. 
   • Muntador-operador d'instal·lacions solars fotovoltaiques.
   • Encarregat de muntatge de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.
   • Encarregat de manteniment de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques
   • Operador-mantenedor de subestacions elèctriques d'instal·lacions eòliques i fotovoltaiques.

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en empreses dedicades a realitzar la promoció, el muntatge, l'explotació i el manteniment d'instal·lacions d'energies eòliques i solars fotovoltaiques per a la producció d'energia elèctrica i en empreses relacionades amb la generació, transport i distribució d'energia elèctrica, o que tinguen instal·lacions d'alta tensió, aixina com en empreses industrials que realitzen treballs de muntatge i manteniment de subestacions elèctriques.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN ENERGIES RENOVABLES.

 

Més informació:

 R.D. 385/2011 BOE 14/04/2011 - RD que establix el títol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Currículum

 Horari