cfgm sistemas microinformaticos y redes

 

Família: Informàtica i Comunicacions

Cicle: Sistemes Microinformàtics i Xarxes

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Sistemes Microinformàtics i Xarxes

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorico-práctica.Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Muntatge i manteniment d'equips.
   • Xarxes locals.
   • Aplicacions ofimàtiques.
   • Sistemes operatius monolloc.
   • Formació i orientació laboral.
   • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.

Segon curs:

   • Sistemes operatius en xarxa.
   • Seguretat informàtica.
   • Servicis en xarxa.
   • Aplicacions web.
   • Empresa i iniciativa emprenedora.
   • Horari reservat per al mòdul impartit en anglés.
   • Formació en Centres de Treball: 380 hores. Formació en centres de treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

En acabar els estudis d'SMX, l’alumnat serà capaç de:

   • Instal·lar, configurar i mantindre sistemes microinformàtics, aïllats o en xarxa, així com xarxes locals en xicotets entorns.

   • Instal·lar i configurar programari bàsic i d’aplicació, xarxes locals cablejades, sense cable o mixtes i connectades a xarxes públiques

   • Instal·lar, configurar i mantindre serveis multiusuari, aplicacions i dispositius compartits en un entorn de xarxa local

   • Muntar i configurar ordinadors i perifèrics

   • Determinar la logística associada a les operacions d’instal·lació, configuració i manteniment de sistemes microinformàtics.

   • Diagnosticar disfuncions en sistemes microinformàtics i xarxes mitjançant proves funcionals.

   • Replantejar el cablejat i l’electrònica de xarxes locals en entorns xicotets i la seua connexió amb xarxes d’àrea extensa.

   • Executar procediments establerts de recuperació de dades i aplicacions davant d’errades i pèrdues de dades en el sistema.

   • Elaborar documentació tècnica i administrativa del sistema, elaborar pressupostos i assessorar al client.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

   •  Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

   • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).
   • Amb un títol Professional Bàsic

   • Tindre 2.º de BUP aprovat.

   • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

   • Haver superat, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

   • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Com puc matricular-me?

    • Realitzar l'admissió quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al juliol)

    • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

    • Quan la Conselleria determine els terminis els publicarem en esta web

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar en:

Aquest professional exerceix la seva activitat principalment a empreses del sector serveis que es dediquen a la comercialització, muntatge i reparació d'equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com part del suport informàtic de l'organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió.

Continuar estudiant:

   • Un cicle de Grau Superior.

   • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

   • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats.

Quines són les eixides professionals?

Els llocs de treball més rellevants són:

   • Instal·lador i reparador equips informàtics.
   • Tècnic de suport informàtic.
   • Tècnic de xarxes de dades.
   • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
   • Comercial de microinformàtica.
   • Operador de tele-assistència.
   • Operador de sistemes. 

Titulació que s'obté

TÈCNIC EN SISTEMES INFORMÀTICS I XARXES 

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

Més informació:

 REAL DECRETO 1691/2007, de 14 de diciembre, por el que se establece el título de Técnico en Sistemas Microinformáticos y Redes y se fijan sus enseñanzas mínimas.

 Accés per mitjà de prova