Família: Instal·lació i Manteniment

Cicle: Manteniment Electromecànic

Duració: 2000 hores.

 

 

 Fullet informatiu Manteniment Electromecànic

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorico-práctica.Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Tècniques de fabricació.

   • Tècniques d'unió i muntatge.

   • Electricitat i automatismes elèctrics.

   • Automatismes neumáticos i hidràulics.

   • Formació i orientació laboral.

   • Anglés tècnic I.

Segon curs:

   • Muntatge i manteniment mecànic.

   • Muntatge i manteniment electricoelectrònic.

   • Muntatge y manteniment de línies automatitzades.

   • Empresa i iniciativa emprenedora

   • Anglés tècnic II.

   • Formació en centres de treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formacióncompletándola i realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Realitzar les operacions associades al muntatge i manteniment de les instal·lacions.

   • Arreplegar els recursos i mitjans necessaris per a escometre l'execució del muntatge o del manteniment de les instal·lacions.

   • Proposar modificacions de les instal·lacions d'acord amb la documentació tècnica per a garantir la viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seua competència i informant d'altres contingències

   • Muntar els sistemes mecànics, hidràulics, pneumàtics i la resta d'elements auxiliars associats a les instal·lacions electromecàniques.

   • Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions electromecàniques, en condicions de qualitat i seguretat.

   • Fabricar i/o unir components mecànics per al manteniment i muntatge d'instal·lacions electromecàniques

   • Realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries, de les instal·lacions per a comprovar i ajustar el seu funcionament.

   • Diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant els mitjans apropiats i aplicant procediments establits amb la seguretat requerida.

   • Reparar, mantindre i substituir equips i elements en les instal·lacions per a assegurar o reestablir les condicions de funcionament.

   • Posar en marxa la instal·lació, realitzant les proves de seguretat i de funcionament de les màquines, automatismes i dispositius de seguretat, després del muntatge o manteniment d'una instal·lació.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del títol d'Educació Secundària Obligatòria o d'un nivell acadèmic superior.

   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic o de Tècnic Auxiliar

   • Amb un títol Professional Bàsic

   • Haver superat el segon curs del Batxillerat Unificat i Polivalent (BUP).

   • Haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI)

   • Haver superat el curs de formació específic per a l'accés a cicles de grau mitjà en centres públics o privats autoritzats per l'Administració educativa. En este cas es requerirà tindre, almenys, dèsset anys, complits l'any de realització de la prova o de l'inici del curs d'accés.

   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)

   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament em juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Instal·lador electricoelectrònic de línies de producció automatitzades.

   • Mantenidor electricoelectrònic de línies de producció automatitzades.

   • Mecànic de manteniment.

   • Muntador industrial.

   • Mantenidor de línia automatitzada

   • Muntador de béns d'equip.

   • Muntador d'equips elèctrics.

   • Muntador d'equips electrònics.

   • Muntador d'automatismes pneumàtics i hidràulics

Continuar estudiant:

   • Un cicle de Grau Superior.

   • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

   • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en empreses, majoritàriament privades, dedicades al muntatge i al manteniment o instal·lacions de maquinària, equip industrial i línies automatitzades bé per compte propi o alié.

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC EN MANTENIMIENTO ELECTROMECÀNIC. 

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

Més informació:

 RD 1589/2011 BOE 15/12/2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari