Família: Comerç i Màrqueting

Cicle: Comerç Internacional

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Comerç Internacional

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Transport Internacional de mercaderies
   • Gestió econòmica i financera de l'empresa
   • Logística d'emmagatzematge
   • Gestió administrativa del comerç internacional
   • Anglés
   • Anglés Tècnic I.
   • Formació i orientació laboral.

Segon curs:

   • Sistema d'informació de mercats.
   • Màrqueting internacional
   • Negociació internacional
   • Finançament internacional
   • Mitjans de pagament internacionals
   • Comerç digital internacional
   • Anglés Tècnic II.
   • Project de comerç internacional.
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Amb possibilitat d'FP DUAL amb la Fundació Port de València i el seu conglomerat d'empreses.

El nostre centre participa en un programa de la Fundació Port de València, mitjançant el qual existeix la possibilitat de realitzar una formació complementària en el Port de València, a més de realitzar FP Dual amb empreses del conglomerat del Port, tant al final del primer curs com en el segon curs.

 

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Prendre decisions sobre l'entrada dels productes d'una empresa en el mercat exterior, seleccionant les polítiques de producte, preu, comunicació i distribució més adequades per a l'entrada en els dits mercats.
   • Elaborar un pla de màrqueting, seleccionant la informació de base o “briefing” de productes i analitzant les relacions entre les distintes variables que intervenen en el màrqueting mix internacional per a l'entrada en mercats exteriors.

   • Identificar i contactar amb clients i proveïdors gestionant els contractes mercantils internacionals i controlant i supervisant el desenrotllament i evolució de les vendes per a assegurar-se del compliment de les condicions contractuals pactades.
   • Realitzar la gestió administrativa d'operacions d'importació i exportació i introducció i expedició de mercaderies.
   • Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que garantisquen la seua integritat i l'aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles, d'acord amb procediments establits.
   • Realitzar les gestions administratives que garantisquen el trànsit o transport internacional de les mercaderies i/o de viatgers entre distints països i modes de transport i controlar els documents que s'exigixen en cada cas, comprovant que s'ajusten a la normativa vigent aplicable i les especificacions rebudes.
   • Gestionar els mitjans de cobrament i pagament i les garanties i avals internacionals omplint i analitzant la documentació necessària d'acord amb les condicions establides en els contractes mercantils internacionals basats en la normativa internacional vigent.
   • Comunicar-se amb fluïdesa, tant de paraula com per escrit, amb tots els operadors i organismes que intervenen en operacions de comerç internacional.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Tècnic en comerç exterior.
   • Tècnic d'operacions exteriors d'entitats financeres i d'assegurances.
   • Assistent o adjunt de comerç internacional.
   • Agent de comerç internacional.
   • Tècnic de màrqueting internacional.
   • Tècnic de venda internacional.
   • Transitari.
   • Consignatari de barcos.
   • Operador logístic.
   • Tècnico en logística del transport.
   • Coordinador logístic.
   • Tècnic en logística inversa.

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en empreses de qualsevol sector productiu i principalment del sector del comerç i màrqueting públic i privat, realtizant funcions de planificació, organització, gestió i assessorament d'activitats de comerç internacional.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN COMERÇ INTERNACIONAL.

 

Més informació:

 RD 1574/2011, BOE 13-12-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari