foto ges admFamília: Administració i Gestió

Cicle: Assistència a la Direcció

Duració: 2000 hores.

 

  Fullet informatiu Assistència a la Direcció

 

 

 Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorico-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
   • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.

   •  Ofimàtica i procés de la informació.

   •  Procés integral de l'activitat comercial.

   •  Comunicació i atenció al client

   •  Anglés

   •  Anglés Tècnic I.

   •  Formació i orientació laboral.

Segon curs:

   • Protocol empresarial.
   • Organització d'esdeveniments empresarials.

   •  Gestió avançada de la informació.

   •  Segona llengua estrangera.

   •  Anglés Tècnic II.

   •  Projecte d'assistència a la direcció.

   • Formació en centres de treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Administrar sistemes d'informació i arxiu, en suport convencional i informàtic en condicions de seguretat i establint mesures de control.

   • Comunicar-se oralment i per escrit de forma precisa en, almenys dos llengües estrangeres.

   • Organitzar i gestionar l'agenda i les comunicacions de la direcció, coordinant la seua activitat amb altres àrees o organitzacions.

   • Gestionar l'organització d'esdeveniments, reunions i la resta d'actes corporatius, seguint normes i protocols establits.

   • Desenrotllar tasques de relacions públiques en l'empresa, per mitjà de la cooperació amb altres instàncies internes i externes.

   • Realitzar presentacions de documents i informes, integrant textos, dades i gràfics, utilitzant aplicacions informàtiques.

   • Realitzar tasques bàsiques d'administració de les àrees comercial, financera, comptable i fiscal de l'empresa amb una visió global i integradora d'eixos processos.

   • Tramitar documents i comunicacions internes o externes en els circuits d'informació de l'empresa.

   • Elaborar documents i comunicacions a partir d'ordes rebudes, informació obtinguda i/o necessitats detectades.

   • Classificar, registrar i arxivar comunicacions i documents segons les tècniques apropiades i els paràmetres establits en l'empresa.

Cómo s'accedeix?

Accé directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE

   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.

   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.

   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.

   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic de FP (Grau Mitjà)

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de les places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic de FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

.

Cóm puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)

   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Recomanacions si desitges cursar-lo en Semipresencial

 • Si vols estudiar un cicle en la modalitat semipresencial has de saber què la majoria de les hores són d’autoaprenentatge a casa, no hi ha que confondre menys hores de classe presencial amb menys hores de treball.
 • Les competències i resultats d'aprenentatge són els mateixos que un cicle presencial, per tant la dedicació ha de ser la mateixa, la diferència es troba que tu ets amo/a del teu horari/temps i marques el ritme d'aprenentatge, però mai es pot trobar en la quantitat ni en el nivell de dificultat dels resultats d'aprenentatge necessaris per obtindre les competències associades.
 • Un dels avantatges de l'educació semipresencial és que et pots matricular de mòduls solts, no cal fer-ho del curs sencer (com l’alumnat de l’ensenyament presencial). Per tant pots crear un itinerari del cicle adaptat a les teues necessitats, estudiant els mòduls a què et pots dedicar en cada curs escolar.
 • Per la mateixa regla, et pots matricular de mòduls de segon sense haver cursat els mòduls de primer. Si fos el cas, pensa que hi ha mòduls en segon que necessiten que sàpigues continguts que s’han fet en mòduls de primer.
 • Si tens dubtes hauries de demanar parlar amb professorat del cicle que vols estudiar per demanar consell.

Prerequisits en els cicles formatius en la modalitat semipresencial:

MÒDULS DE SEGON

   • FRANCÈS (FR)
   • PROTOCOL EMPRESARIAL (PE) (es recomanable haver cursat CAC de primer curs)
   • ORGANITZACIÓ D’EVENTS EMPRESARIALS (OEE) (es recomanable haver cursat CAC i OPI de primer curs)
   • GESTIÓ AVANÇADA DE LA INFORMACIÓ + ANGLÈS TÈCNIC (GAI i AT) (es recomanable haver cursat OPI i ANG i AT de primer)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Assistent a la direcció.

   • Assistent personal.

   • Secretari/a de direcció.

   • Assistent de despatxos i oficines.

   • Assistent jurídic.

   • Assistent en departaments de Recursos Humans.

   • Administratius en les Administracions i Organismes Públics.

Seguir estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.

   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat al costat d'un o més directius o directives, o executius o executives, o bé d'un equip de treball (departament, projecte, grup, etc.) en un context de creixent internacionalització. Té un paper bàsicament interpersonal, organitzacional i administratiu que pot desenrotllar-se en tot tipus d'organitzacions (empreses nacionals o internacionals, associacions, agències governamentals, entitats del sector públic o privat, domèstiques o internacionals) que donen cabuda a este tipus de professional.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN ASSISTÈNCIA A LA DIRECCIÓ.

 

Més informació:

 RD 1582/2011, BOE 15-12-2011 - RD que estableix el títol i les ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari