Com accedir als Cicles formatius.

Hi ha dos maneres d'accedir als Cicles: per accés directe si es posseïx determinada titulació, o per mitjà d'una prova d'accés si no es posseïx la titulació requerida.

Cada tipus d'accés té un percentatge de places reservades:

 • en primer lloc es reserva un 5% per a persones amb discapacitat, i un altre 5% per a esportistes d'elit
 • de la resta de places, el 60% són per a accés directe, el 20% amb títol de FP LOE, i 20% prova d'accés i altres vies d'accés..

 

Accés a un Cicle formatiu de Grau Superior.

Pots accedir directament si posseïxes:
 • el títol de Batxiller (quota 60%)

 • ja no és vàlid el BUP (per l'entrada en vigor de la LOMLOE)
 • haver superat el COU (quota 60%)

 • títol de Mestre/a de Primària (quota 60%)

 • un títol universitari (excepte mestre) (quota 20% prova accés i altres vies)

 • un títol de Tècnic Superior de Formació Professional (quota 20% prova d'accés i altres vies)

 • un títol de FP II (quota 20% prova d'accés i altres vies)

 • un títol de Tècnic de FP (Grau Mitjà) (quota 20% títol FP LOE)

Si no posseïxes cap dels títols anteriors:

Pots accedir superant una prova d'accés per a cicles de grau superior. Per a això, hauràs de tindre almenys 19 anys o complir-los l'any de realització de la prova. En ella, l'aspirant haurà d'acreditar la maduresa en relació amb els objectius del Batxillerat. (quota 20% prova d'accés i altres vies)

Les persones que acrediten estar en possessió d'un títol de tècnic de Formació Professional podran presentar-se a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior quan tinguen com a mínim 18 anys complits l'any de realització de la prova, tenint-se en compte el resultat de la prova únicament quan optaren per participar en el procés d'admissió per la quota corresponent a prova d'accés i altres vies d'accés, en lloc de la quota de Tècnic d'FP.

Informació Conselleria Grau Superior

 

 Accés a un Cicle formatiu de Grau Mitjà

 Pots accedir directament si posseïxes:
 • el títol de Graduat en ESO (quota 60%)

 • 2n BUP amb un màx. de 2 assignatures pendents (quota 60%)

 • títol de FP I (quota 60%)

 • PQPI (quota 20% prova accés i altres vies)

 • Prova d'accés majors de 25 anys (quota 20% prova accés i altres vies)

 • un títol de FP II (quota 20% prova accés i altres vies)

 • un títol de Tècnic de Formació Professional (quota 20% prova accés i altres vies)

 • un títol de Tècnic Superior de Formació Professional (quota 20% prova accés i altres vies)

 • el títol de Batxiller (quota 20% prova accés i altres vies)

 • un títol universitari (quota 20% prova accés i altres vies)

 • un títol Professional Bàsic (quota 20% títol FP LOE)

Si no posseïxes cap dels títols anteriors:

Pots accedir superant una prova d'accés per a cicles de grau mitjà. Per a això, hauràs de tindre almenys 17 anys o complir-los l'any de realització de la prova. En ella, s'haurà d'acreditar que l'aspirant posseïx els coneixements i habilitats suficients per a cursar amb aprofitament estes ensenyances.(cupo 20% prova d'accés i altres vies)

  Informació Conselleria Grau Mitjà

 

Accés a un Cicle formatiu d'FP Bàsica.

Estan dirigits a alumnes i alumnes majors de 15 anys que no hagen obtingut el títol de Graduat en Educació Secundària Obligatòria. Podran accedir així mateix als cicles de FPB les persones que superen els 17 anys i que no estiguen en possessió d'un títol de FP o de qualsevol altre títol que acredite la finalització d'estudis secundaris complets.

Els Cicles de FP Bàsica de Segona Oportunitat estan dirigits a jóvens entre 17 i 29 anys, que no tinguen el graduat en ESO i porten, almenys, 24 hores sense treballar ni rebre formació.