Jornada informativa en el nostre centre sobre beques IVACE E+E

Raquel Aguado, responsable del servici de la Delegació Comercial i Formació de l'Institut Valencià de la Competitivitat Empresarial (IVACE) es va desplaçar al nostre centre per a informar de las Beques IVACE E+E, Exportació i Ocupació.

Dimarts passat 13 de desembre es va celebrar una jornada en el nostre centre a la què van assistir professorat dels centres IES Tirant El Blanc de Gandia i IES 9 d'Octubre de Carlet i del CIPFP Luis Suñer, així com alumnat que ha finalitzat els estudis de Cicles formatius de Grau Superior d'estos centres.

La finalitat d'estes beques és la formació i especialització professional en la gestió operativa de la  exportació dels/les jóvens de la Comunitat Valenciana.  Per això l'IVACE elaborarà, consensuadament amb l'entitat de destinació corresponent, un programa formatiu amb una duració màxima de nou mesos consistent en la realització de pràctiques en comerç exterior i en qualsevol altre àmbit relacionat amb la internacionalització de les empreses, que es podran desenrotllar en les següents entitats de destinació:

  • Empreses de la Comunitat Valenciana que es troben en qualsevol fase del procés d'exportació i/o internacionalització.
  • Associacions Sectorials de la Comunitat Valenciana .

Simultàniament a la formació pràctica es desenrotllarà un Curs de Gestió Operativa del Comerç Exterior, el seu objectiu serà proporcionar al becari/a una visió global de l'entorn econòmic, dels avantatges competitius que comporta l'exportació així com de les distintes operatives per a facilitar la venda a l'exterior, a més de l'entorn institucional involucrat en la promoció exterior de les empreses de la Comunitat Valenciana.

La duració de la beca s'estendrà fins a 9  mesos com a màxim.

La dotació  econòmica, cada beca estarà dotada amb una quantia econòmica per import de set mil sis-cents cinquanta euros (7.650,00 €) bruts, aplicant-se les corresponents retencions d'acord amb la normativa vigent.

L'import serà percebut pel/la becari/a en funció del temps de gaudi efectiu de la beca.

La dotació de la beca s'abonarà directament per IVACE al/ a la becari/a i es fraccionarà mensualment en un màxim de nou mensualitats.


Podran ser aspirants a les Beques IVACE E+E 2017 les persones físiques que reunisquen els següents requisits:

a) Ser nacional d'un estat membre de la Unió Europea i resident en la Comunitat Valenciana des d'almenys dotze mesos abans de la data de publicació de la convocatòria en el DOGV.

b) Estar inscrit/a en el Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

c) Tindre menys de 30 anys el día 30 de decembre de 2016, data en què finalitza el termini de presentació de sol·licituds.

d) Estar en possessió d'una titulació tècnica de cicle formatiu de grau superior relacionada amb la família professional d'Administració i Gestió de l'empresa i/o Comerç i Marqueting.

e) Coneixement parlat i escrit de l'idioma anglés, i domini d'alguna de les llengües oficials de la Comunitat Valenciana

f) No haver disfrutat o percebut cap prestació en concepte de beca dirigida a l'especialització en temes relacionats amb el comerç exterior i/o internacionalització concedides per Administracions Públiques, Càmbres de Comerç.

g) No estar afectat/da per cap limitació incompatible amb el desenrrotllament funcional o geogràfic de la beca.

h) No tindre antecedents penals o estar incurs/a en cap causa penal que impedisca el desenrrotllament funcional o geogràfic de la beca.

i) Trobar-se al corrent en les seues obligacions fiscals i amb la Seguretat Social.

j) No incòrrer en cap de les causes de prohibició per a ser beneficiari/a previstes en l'artícle 13.2 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvenciones.

El termini acaba el 30 de desembre de 2017

Més informació:

  Beques IVACE E+E

96 120 96 64
becasinternacional.ivace@gva.es