Projectes del Centre

El nostre centre participa en els següents projectes:


Valorització energètica d'aigües grises

 LogoMEC logosproyecto

L'aigua calenta sanitària ACS representa el segon consum en importància en els edificis, en els de consum energètic quasi nul ECCN pot ser el primer. A la dutxa s'utilitza el 85% de l'ACS, que és evacuada a l'exterior de les llars a 38º C. Aquesta pèrdua d'energia romanent repercuteix negativament en la despesa que han de suportar les famílies. El mateix ocorre en els edificis públics i en la indústria, on grans quantitats d'energia es perden en els canals de desguàs, depuradores i rius. Cerian Shower pertany a l'Associació Europea de fabricants d'equips recuperadors de calor d'aigua grises i transferirà els seus coneixements de sistemes i equips recuperadors de calor i com aplicar-los en casos reals perquè tant els habitatges, els edificis singulars i indústries, aconseguisquen estalvis en energia per a generar ACS, així com analitzar la gran repercussió a nivell d'emissions de Co2 que es veurà reduïda notablement.
El projecte consisteix a implementar en alguns centres un laboratori d'eficiència energètica, en uns altres, sistemes de fabricació 4.0. També es realitzaran instal·lacions de recuperació en els centres educatius per a reduir consums i emissions. En altres centres s'investigaran els processos de soldadura *laser, fabricació de matrius i sistemes CNC de la indústria 4.0.

Els centres participants són centres integrats de formació professional, que desenvolupen cicles formatius relatius a l'eficiència energètica i a les energies renovables, així com a les instal·lacions de generació de fred i calor utilitzats tant en els habitatges com en les indústries i cicles d'enginyeria de l'edificació. Aquests són: el CIPFP LUIS SUÑER SANCHIS, el CIP VERGE DEL CAMÍ, el Centre Integrat TOLOSALDEA i l'IES BERNAT GUINOVART.

 

Lab remot 4.0

LogoMEC logosproyecto

La Indústria 4.0 ha irromput amb molta força per a provocar l'evolució i digitalització dels processos de fabricació. Incorporar a l'aula les noves tecnologies que s'apliquen en la indústria és una necessitat perquè els professionals isquen òptimament preparats per a la realitat que es trobaran en eixir al món laboral.

Empreses expertes en les tecnologies de la Indústria 4.0 transferiran els seus coneixements als centres participants per a desenvolupar les competències professionals dels seus professors de manera que repercutisca en el desenvolupament de competències dels seus alumnes, a partir d'aquest projecte. Els professors involucrats aniran incorporant en el seu pla docent els continguts didàctics desenvolupats durant aquest projecte mitjançant la metodologia ABP i orientat a reptes.

Cada centre implementarà una cel·la de fabricació avançada basada en Robòtica Col·laborativa (tecnologia protagonista en la Indústria 4.0) amb comunicacions avançades.

S'incorporaran equips que permeten portar una traçabilitat de les dades i el seu processament i, mitjançant una passarel·la IoT (Internet Of Things), es llegiran les dades del PLC i es reportaran una base de dades en el núvol per a poder analitzar-los.

Per al processament de les dades es dotarà d'un IPC (Industrial PC) des del qual es podrà aprofitar els recursos analítics que proporciona el CLOUD COMPUTING.

El sistema serà accessible remotament pels alumnes perquè puguen realitzar pràctiques des de casa, a través d'una comunicació segura per VPN.

També es durà a terme una acció per a promocionar l'accés de la dona a titulacions STEAM.

Els centres i empreses participants són:

 

 • IES José Antonio Cavanilles
 • IES La Torreta
 • Institut Marianao
 • CIPFP Luis Suñer Sanchis
 • ARGOLOGIC (empresa)

Protecció de dades

En compliment del que preveu el RGPD (Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades), i la LOPDiGDD (Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals), els tractaments de dades personals que es duen a terme en aquest centre, es recullen en els següents registres d’activitat de tractament (RAT):

 • Activitats i Jornades
 • Alumnat
 • Alumni (antics alumnes)
 • Arxiu fotogràfic i audiovisual
 • Autoritzacions
 • Comunicació institucional i Promoció del centre
 • Contractació
 • Escrits de sol.licitud, esmena i al.legacions, i Declaracions responsables
 • Expedients disciplinaris
 • Gestió de bretxes de seguretat
 • Gestió de drets de protecció de dades
 • Gestió econòmica i pressupostària y Pagaments a tercers
 • Intervenció en gestió d'ajudes, beques i subvencions
 • Pràctiques formatives d'alumnat d'FP
 • Prevenció de la violència i millora de la convivència
 • Professorat
 • Protocol Covid-19 per als Centres Educatius Públics GVA i Gestió de la vacunació del personal dels centres
 • Proves i acreditacions
 • Queixes, suggeriments i agraïments
 • Reclamacions
 • Trasllats d'expedients
 • Videovigilància

 

Més informació dels RAT: 

http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

 

Pot obtindre més informació en matèria de protecció de dades accedint a la web www.ceice.gva.es, àrea Educació i Formació Professional, apartat «Protecció de dades en els centres educatius públics GVA, mitjançant el següent enllaç o URL:

http://www.ceice.gva.es/va/web/educacion/proteccio-de-dades-en-centres-educatius-publics-gva

Per què estudiar al CIPFP Luis Suñer?

FPAlzira: El Centre Integrat Públic de Formació Professional que obri el futur als nous professionals del segle XXI

 

Aposta pel teu futur i comença la teva carrera professional amb nosaltres.

FPAlzira: El Centre Integrat Públic de Formació Professional que obri el futur als nous professionals del segle XXI

 

Per què estudiar al CIPFP Luis Suñer?

Qué diuen les empreses?

 

Per què estudiar al CIPFP Luis Suñer?

Històries del nostre alumnat

 

Conócenos por dentro

 

POSTER CURS 2021 22 web2

Pla d'Evacuació del Centre

El pla d'evacuació planifica els passos que s'ha de seguir davant de la decisió d'evacuar un edifici a causa d'un incendi o qualsevol altre sinistre.

El posar en pràctica el pla, dóna un suport psicològic que incrementa les capacitats de supervivència

 

EN CAS DE FUM

 • Es dificulta la visibilitat i poden ser tòxics
 • Quan no siga intens, desplace's pel sòl gatejant prop de la paret per a no desorientar-se.

 

SIMULACRES

Els simulacres permeten adquirir hàbits d'actuació segurs davant d'una possible situació d'emergència real.


Saber com actuar i fer-ho amb serenitat són la clau per a minimitzar els riscos davant d'una emergència

.

 

AMENACES IDENTIFICADES EN EL PLA D'AUTOPROTECCIÓ

 • Incendi / explosió
 • Amenaça de bomba

De la col·laboració i participació de tots depén la protecció de les nostres vides.

 

 

 PLÀNOL DEL PUNT DE REUNIÓ

 

CONEGUEM EL PLA D'EVACUACIÓ

OBJECTIU

Difondre a la comunitat educativa del CIPFP Luis Suñer Sanchis els aspectes més rellevants del pla d'evacuació, per al seu coneixement i aplicació quan es produïsca una emergència real.

 

 

EVACUACIÓ

Conjunt d'accions i procediments dirigits al desallotjament d'una zona afectada per una emergència, per mitjà del desplaçament de persones a través de rutes segures a un lloc exterior segur.

.

INSTRUCCIONS PER A EL SIMULACRE D'EVACUACIÓ DEL CIP FP LUIS SUÑER SANCHIS

EL SENYAL D'ALARMA

És un so continu i intermitent que ens indica que hem d'iniciar el procés d'evacuació, una vegada s'ordena l'evacuació tot el personal ha d'obeir l'orde

DECÀLEG DE SEGURETAT

 1. Al sentir l'alarma, els alumnes conservaran la calma i interrompran les seues activitats, abandonant l'aula seguint en tot moment les indicacions del seu professor, qui tancarà la porta deixant una paperera junt amb la mateixa.

 2. Els alumnes no arreplegaran objectes personals, a fi d'evitar obstacles i demores.

 3. L'evacuació es realitzarà per les vies senyalitzades a este efecte, de forma ordenada i en silenci, donant prioritat als alumnes més vulnerables.

 4. Si un alumne es troba en el moment de sonar l'alarma en els aseos o un altre lloc fora de l'aula, s'incorporarà al grup més pròxim, i ja en el punt de trobada tornarà amb el seu grup comunicant-ho al seu professor

 5. L'evacuació es realitzarà amb rapidesa i orde. Se circularà per la dreta en fila índia, sense córrer, detindre's, ni espentar o atropellar als altres, permetent el pas als equips d'emergència..

 6. En el cas que en les vies d'evacuació hi haja algun obstacle que dificulte l'eixida, serà apartat pels alumnes en la mesura que siga possible, de manera que no provoque caigudes de les persones o deteriorament de l'objecte..

 7. En cap cas, els alumnes hauran de tornar arrere. Si algun no evacua, cal comunicar-ho immediatament..

 8. En el cas d'haver de travessar zones inundades de fum, s'hauran de protegir les vies respiratòries amb mocadors mullats i fer-ho gatejant pel sòl i junt amb la paret, per a no desorientar-se..

 9. Si la intensitat de fum és alta, es romandrà en la classe, tancant portes i finestres, col·locant draps mullats en les juntes de les portes, per a evitar l'entrada del fum. A través de les finestres es cridarà l'atenció de l'exterior..

 10. En tots els casos, els grups romandran units, no es disgregaran i es concentraran en el punt de reunió senyalitzat, on cada classe té escrit en la paret el seu lloc de col·locació, a fi de facilitar al professor el compteig dels alumnes..

Arxius adjunts - Archivos Adjuntos
Download this file (CONOZCAMOS EL PLAN DE EVACUACIÓN SUÑER rev.1(2018).pdf)Fullet Pla Evacuació[ ]340 kB