Informació General sobre  l'admissió d'alumnat DE NOU INGRÉS en cicles de FP Bàsica, Grau Mitjà i Grau Superior per al pròxim curs 2020/2021 i sobre les Proves d'Accés

Imagen DNI c

Segons el DECRET LLEI 2/2020, de 3 d'abril, de mesures urgents, per a pal·liar els efectes de l'emergència sanitària provocada per la Covid-19 en el seu art. 5:

1.- El procediment d'admissió només es podrà tramitar de forma ELECTRÒNICA en el TERMINI que establisca la Conselleria d'Educació i que publicarem en la nostra web quan ho notifique la Conselleria.

L'Administració educativa habilitarà punts d'atenció a l'usuari per a aquelles persones que no disposen de mitjans electrònics.

 

2.- Cada persona sol·licitant formularà una ÚNICA SOL·LICITUD que contindrà una DECLARACIÓ RESPONSABLE de cada una de les circumstàncies requerides per a l'admissió.

3.- En el moment de formular la sol·licitud NO es requerirà l'aportació de la documentació acreditativa de les circumstàncies declarades.

4.- Els RESULTATS en els processos d'admissió es comunicaran a través de la SEU ELECTRÒNICA la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport.

5.- La formulació de RECLAMACIONS al resultat provisional i definitiu d'admissió de l'alumnat es realitzarà per mitjans electrònics.

6.- Per a formular la sol·licitud d'admissió, les persones interessades podran usar els següents SISTEMES DE VERIFICACIÓ D'IDENTITAT

Respecte a les Proves d'Accés la Conselleria encara no ha decidit dates ni el format de les mateixes. Vos informarem quan ho notifique la Conselleria