Família: Instal·lació i Manteniment

Cicle: Prevenció de Riscos Professionales

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Prevenció Riscos Professionales

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorica i pràctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Riscos derivats de les condicions de seguretat.
   • Riscos físics ambientals.
   • Riscos químics i biològics ambientals.
   • Prevenció de riscos derivats de l'organització i la càrrega de treball.
   • Tecnologies de la informació i la comunicació en l'empresa.

Segon curs:

   • Gestió de la prevenció.
   • Emergències.
   • Relacions en l'entorn de treball.
   • Llengua estrangera.
   • Formació i orientació laboral.
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdulo es cursarà en les empreses, al finaltizar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i què faré

Este professional serà capaç de:

   • Posseir una visió global i integrada del procés de producció que li permetrà col·laborar amb altres departaments interns i externs en la planificació de les activitats que puguen comportar danys per als treballadors, les instal·lacions o l'entorn, a fi de la seua prevenció.
   • Col·laborar amb els servicis i entitats amb competències en prevenció de riscos laborals i especialment amb aquells que, si és el cas, formen part del sistema de prevenció en l'empresa.
   • Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.
   • Detectar i analitzar, al seu nivell, els riscos propis de cada activitat en el procés productiu i els específics dels equips, substàncies i preparats que manipulen així com de les reaccions que es produïxen
   • Vigilar el compliment de les normes de seguretat, higiene i ambientals, supervisant l'adequació dels equips i mitjans de prevenció als riscos associats a les màquines, instal·lacions, processos, substàncies i preparats.
   • Establir mesures preventives i protectores participant en l'elaboració del programa preventiu i del pla d'emergència interior i exterior, organitzant els mitjans humans i materials en la forma més adequada per a controlar les situacions de risc, així com col·laborar en les actuacions a desenrotllar en casos d'emergència i primers auxilis.

Com s'accedix?

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

   • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE modalitat BCT ó BHCS; de Batxillerat LOGSE modalitats BCNS, BHCS o BT. De Batxillerat Experimental modalitats BCN, BAG, BCHS, BL o BTI; o haver superat qualsevol opció de COU.
   • Tindran preferència les solicitudes dels que hagen cursat les matèries: Biologia i Tecnologia Industrial I (LOE o LOGSE).
   • Estar en possessió del títol de Batxillerat LOE /LOGSE. Haver superat el segon curs de qualsevol altra modalitat de Batxillerat Experimental. Tindre el PREU superat. Estar en possessió del títol de Formació Professional de Segon Grau o altres titulacions equivalents a efectes acadèmics. Tindre una titulació universitària a què es va accedir sense cumplir cap dels requisits anteriors.
   • Tindran preferència les sol·licituds dels que hagen cursat les matèries: Biologia i Tecnologia Industrial I (LOE o LOGSE).
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els estudis, què puc fer?

Exercir la meua activitat professional en el sector del manteniment i servicis a la producció públic i privat, en empreses privades del sector o creant la meua pròpia empresa.

Quines són les eixides professionals?

   • Prevencionista.
   • Coordinador de prevenció.
   • Tècnic de Prevenció.
   • Tècnic/cap de seguretat i higiene.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

 

ESTA TITULACIÓ PERMET L'ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la que s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

   • Diplomat en Relacions Laborals. CV
   • Enginyer Tècnic Industrial (totes les especialitats). CV
   • Enginyer Tècnic en Informàtica (totes les especialitats). CV
   • Enginyer Tècnic de Mines (totes les especialitats).
   • Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (totes les especialitats). CV
   • Llicenciat en Dret. CV

(CV: estudis que poden cursar-se en la Comunitat Valenciana)

 

 

Més informació:

 RD 1161/01 BOE 21/11/01 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Horari