Família: Comerç i Màrqueting

Cicle: Transport i Logística

Duració: 2000 hores.

 

 Fullet informatiu Transport i Logística

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Transport Internacional de mercaderies
   • Gestió econòmica i financera de l'empresa
   • Logística d'emmagatzematge
   • Gestió administrativa del comerç internacional
   • Anglés
   • Anglés Tècnic I.
   • Formació i orientació laboral.

Segon curs:

   • Gestió administrativa del transport i logística
   • Comercialització del transporte i la logística
   • Logística d'aprovisionament
   • Organització del transport de viatgers
   • Organització del transport de mercaderies
   • Anglés Tècnic II.
   • Projecte de Transport i logística
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Amb possibilitat d'FP DUAL amb la Fundació Port de València i el seu conglomerat d'empreses.

El nostre centre participa en un programa de la Fundació Port de València, mitjançant el qual existeix la possibilitat de realitzar una formació complementària en el Port de València, a més de realitzar FP Dual amb empreses del conglomerat del Port, tant al final del primer curs com en el segon curs.

 

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Organitzar els departaments d'una empresa de transport i logística de mercaderies i/o viatgers determinant els recursos humans i materials necessaris per a complir amb els objectius establits per la direcció de l'empresa.

   • Elaborar i gestionar els plans de transport, els plans de producció, els plans d'operacions i fluxos del magatzem i els tràfics diaris.

   • Realitzar la planificació de rutes de llarga distància i la confecció de rutes de repartiment seleccionant la millor combinació possible de modes de transport.

   • Realitzar les gestions administratives que garantisquen el trànsit o transport internacional de les mercaderies i/o de viatgers entre distints països i modes de transport.

   • Promocionar i difondre els servicis de transport i logístics aplicant tècniques i estratègies de màrqueting.

   • Realitzar el procés de venda de servici de transport i de logística i elaborar la documentació derivada de la venda.

   • Gestionar les relacions amb clients, si és el cas en anglés, realitzant el seguiment de les operacions per a satisfer les seues demandes, incidències, i reclamacions de forma adequada assegurant el nivell de servici prestat

   • Organitzar l'emmagatzematge de les mercaderies en les condicions que garantisquen la seua integritat i l'aprofitament òptim dels mitjans i espais disponibles.

   • Realitzar i controlar l'aprovisionament de materials i mercaderies en els plans de producció i de distribució assegurant la quantitat, qualitat, lloc i terminis.

   • Realitzar la gestió administrativa d'operacions d'importació i exportació i introducció i expedició de mercaderies.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Cap de tràfic d'empreses de transport de viatgers per carretera.

   • Gerent de l'empresa de transport.

   • Inspector de transport de viatgers per carretera.

   • Cap d'estació d'autobusos.

   • Gestor de transport per carretera.

   • Comercial de servicis de transport per carretera.

   • Gerent d'empreses de transport per carretera.

   • Cap de circulació.

   • Agent de transports.

   • Agent de càrrega.

   • Comercial de servicis de transport.

   • Operador de transport porta a porta.

   • Transitari.

   • Consignatari de barcos.

   • Operador logístic.

   • Cap de magatzem.

   • Tècnic en logística del transport.

   • Tècnic en logística inversa.

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en empreses del sector del transport i la logística, tant per compte propi com per compte d'altri, realitzant funcions de planificació, organització, gestió i comercialització del servici de transport i/o de logística.

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN TRANSPORT I LOGÍSTICA.

 

Més informació:

 RD 1572/2011, BOE 13-12-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

Correció d'errors del RD 1572

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari