Família: Administració i Gestió

Cicle: Administració i Finances

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Administració i Finances

Recomanacions per a cursar en Semipresencial

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teòric-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Gestió de la documentació jurídica i empresarial.
   • Recursos humans i responsabilitat social corporativa.
   • Ofimàtica i procés de la informació.
   • Procés integral de l'actividad comercial.
   • Comunicació i atenció al cliente
   • Anglés
   • Anglés Tècnic I.
   • Formació i orientació laboral.

Segon curs:

   • Gestió de recursos humans.
   • Gestió financera.
   • Comptabilitat i fiscalitat.
   • Gestió logística i comercial.
   • Simulació empresarial.
   • Anglés Tècnic II.
   • Projecte d'administració i finances.
   • Formació en Centres de Treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió.

Què aprendré i faré?

Este professional serà capaç de:

   • Administrar i gestionar l'aprovisionament d'existències.
   • Administrar i gestionar el finançament, el pressupost i la tresoreria.
   • Administrar i gestionar els recursos humans.
   • Realitzar i analitzar les operacions comptables i fiscals.
   • Realitzar i supervisar operacions d'assessorament, negociació, reclamació i venda de productes i servicis.
   • Informar, administrar i gestionar en l'Administració Pública.
   • Realitzar les gestions d'un servici d'auditoria.

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Estar en possessió del Títol de Batxiller LOGSE o LOE
   • Estar en possessió d'un Títol de Tècnic Superior o Tècnic Especialista.
   • Haver superat el curs d'Orientació Universitària. (COU) o Preuniversitari.
   • Estar en possessió de qualsevol Titulació Universitària o equivalent.
   • Haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.
   • Estar en possessió d'un títol de Tècnic d'FP (Grau Mitjà)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Recomanacions si desitges cursar-lo en Semipresencial

 • Si vols estudiar un cicle en la modalitat semipresencial has de saber què la majoria de les hores són d’autoaprenentatge a casa, no hi ha que confondre menys hores de classe presencial amb menys hores de treball.
 • Les competències i resultats d'aprenentatge són els mateixos que un cicle presencial, per tant la dedicació ha de ser la mateixa, la diferència es troba que tu ets amo/a del teu horari/temps i marques el ritme d'aprenentatge, però mai es pot trobar en la quantitat ni en el nivell de dificultat dels resultats d'aprenentatge necessaris per obtindre les competències associades.
 • Un dels avantatges de l'educació semipresencial és que et pots matricular de mòduls solts, no cal fer-ho del curs sencer (com l’alumnat de l’ensenyament presencial). Per tant pots crear un itinerari del cicle adaptat a les teues necessitats, estudiant els mòduls a què et pots dedicar en cada curs escolar.
 • Per la mateixa regla, et pots matricular de mòduls de segon sense haver cursat els mòduls de primer. Si fos el cas, pensa que hi ha mòduls en segon que necessiten que sàpigues continguts que s’han fet en mòduls de primer.
 • Si tens dubtes hauries de demanar parlar amb professorat del cicle que vols estudiar per demanar consell.

Prerequisits en els cicles formatius en la modalitat semipresencial:

MÒDULS DE PRIMER

   • Gestió de la Documentació Jurídica i Empresarial (GDJE)
   • Recursos Humans i Responsabilitat Social Corporativa (RH-RSC)
   • Ofimàtica i Procés de la Informació (OPI)
   • Procés Integral de l’Activitat Comercial (PIAC)
   • Comunicació i Atenció al Client (CAC)
   • Anglès (ANG)
   • Anglès tècnic (AT)
   • Formació i Orientació Laboral (FOL)

MÒDULS DE SEGON

   • Gestió Logística I Comercial (GLC) (es recomanable haver cursat PIAC de primer curs)
   • Comptabilitat i Fiscalitat (CIF) (es recomanable haver cursat PIAC de primer curs)
   • Gestió de Recursos Humans (GRH) (es recomanable haver cursat FOL de primer curs o tindre’l convalidat)
   • Gestió Financera (GF) (es recomanable haver cursat PIAC de primer curs)
   • Simulació empresarial (SE) (es recomanable haver cursat PIAC de primer curs)
   • Anglès tècnic (es recomanable haver cursat Anglès tècnic de primer curs)

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Administratiu d'oficina.
   • Administratiu comercial.
   • Administratiu financer.
   • Administratiu comptable.
   • Administratiu de logística.
   • Administratiu de banca i d'assegurances.
   • Administratiu de recursos humans.
   • Administratiu de l'Administració pública.
   • Administratiu d'assessoríes jurídiques, comptables, laborals, fiscals o gestories.
   • Tècnic en gestió de cobraments.
   • Responsable d'atenció al client.

Continuar estudiant:

   • Cursos d'especialització professional.
   • Un altre Cicle de Formació Professional de Grau Superior amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord a la normativa vigent.
   • Ensenyaments Universitaris amb la possibilitat d'establir convalidacions d'acord amb la normativa vigent.

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat tant en grans com en mitjanes i xicotetes empreses, en qualsevol sector d'activitat, i particularment en el sector servicis, així com en les administracions públiques, exercint les tasques administratives en la gestió i l'assessorament en les àrees laboral, comercial, comptable i fiscal de les dites empreses i institucions, oferint un servici i atenció als clients i ciutadans, realitzant tràmits administratius amb les administracions públiques i gestionant l'arxiu i les comunicacions de l'empresa.
Podria ser treballador per compte propi, efectuant la gestió de la seua pròpia empresa, o a través de l'exercici lliure d'una activitat econòmica, com en una assessoria financera, laboral, estudi de projectes, entre altres.

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓ I FINANCES.

 

Més informació:

 RD 1584/2011, BOE 15-12-2011 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

Currículum del cicle

Horari