Família: Instal·lació i Manteniment

Cicle: Instal·lacions Frigorífiques i de Climatització

Duració: 2.000 hores.

 

 Fullet Instal·lacions Frigorífiques

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorico-práctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

   • Màquines i equips tèrmics.

   • Tècniques de muntatge d'instal·lacions.

   • Instal·lacions elèctriques i automatismes.

   • Empresa i iniciativa emprenedora

   • Formació i orientació laboral.

   • Anglés Tècnic I

Segon curs:

   • Configuració d'instal·lacions de fred i climatització.

   • Muntatge i manteniment d’equips de refrigeració comercial.

   • Muntatge i manteniment d'instal·lacions frigorífiques industrials.

   • Muntatge i manteniment d'instal·lacions de climatització, ventilació i extracció.

   • Anglés Tècnic II

   • Formació en centres de treball (F.C.T.). Este mòdul es cursarà en les empreses, al finalitzar la formació en el centre educatiu, per a completar la formació realitzant activitats pròpies de la professió:

Com s'accedix?

Accés directe:

   • Graduats en Educació Secundària Obligatòria.

   • Titulats de Formació Professional de primer grau (Tècnic Auxiliar).

   • Titulats de Formació Professional de grau mitjà (Tècnic).

   • Amb un títol Professional Bàsic

   • Tindre 2.º de BUP aprovat.

   • Haver superat el segon curs del primer cicle experimental de reforma de les ensenyances mitges.

   • Haver superat, de les ensenyances d'Arts Plàstiques i Oficis Artístics, el tercer curs del Pla de 1963 o segon de comuns experimental.

   • Altres titulacions equivalents a efectes acadèmics.

Accés per mitjà de prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics d'accés directe, tindre dèsset anys d'edat o complir-los durant l'any en curs, i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Com puc matricular-me?

   • Realitzar la preinscripció quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de forma extraordinària al setembre)

   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament em juny o juliol, i de forma extraordinària al setembre)

Què aprendré i faré?

   • Replantejar les instal·lacions d'acord amb la documentació tècnica per a garantir la viabilitat del muntatge, resolent els problemes de la seua competència i informant d'altres contingències.

   • Muntar sistemes elèctrics i de regulació i control associats a les instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació, en condicions de qualitat i seguretat, assegurant el seu funcionament.

   • Aplicar tècniques de mecanitzat i unió per al manteniment i muntatge d'instal·lacions frigorífiques, de climatització i ventilació, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient.

   • Mesurar els paràmetres i realitzar les proves i verificacions, tant funcionals com reglamentàries de les instal·lacions, per a comprovar i ajustar el seu funcionament.

   • Localitzar i diagnosticar les disfuncions dels equips i elements de les instal·lacions, utilitzant els mitjans apropiats i aplicant procediments establits amb la seguretat requerida.

   • Reparar, mantindre i substituir equips i elements en les instal·lacions, en condicions de qualitat, seguretat i respecte al medi ambient per a assegurar o restablir les condicions de funcionament.

Al finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar en:

   • Instal·lador frigorista en instal·lacions comercials.

   • Mantenidor frigorista en instal·lacions comercials.

   • Instal·lador frigorista en processos industrials.

   • Mantenidor frigorista en processos industrials.

   • Instal·lador/Muntador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals.

   • Mantenidor/Reparador d'equips de climatització, ventilació-extracció, xarxes de distribució i equips terminals

Continuar estudiant:

   • Un cicle de Grau Superior.

   • Un altre cicle de Formació Professional de Grau Mitjà amb la possibilitat d'establir convalidacions de mòduls d'acord amb la normativa vigent.

   • El Batxillerat en qualsevol de les seues modalitats

Quines són les eixides professionals?

Este professional exercix la seua activitat en les empreses de muntatge i manteniment d'instal·lacions tèrmiques i de fluids relacionades amb els subsectors del fred comercial, del fred industrial i de la climatització tant en el sector de l'edificació i obra civil com en el sector industrial.

 

Titulació que s'obté

TÈCNIC EN INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES DE CLIMATITZACIÓ.

L'alumnat que obtinga la titulació podrà accedir als estudis de Batxillerat. O continuar altres estudis de Formació Professional.

 

Més informació:

 RD 1793/2010 BOE 02/02/2010 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Currículum del cicle

 Horari