CiberOT FPAlzira

Família: Electricitat i Electrònica

Curs: Ciberseguretat en entorns de les tecnologies d'operació

Duració: 720 hores.

 

Fullet Informatiu Ciberseguretat

Pla de Formació

Els mòduls professionals d'aquest cicle formatiu són els següents:

Ciberseguretat en projectes industrials.

Sistemes de control industrial segurs.

Xarxes de comunicacions industrials segures.

Anàlisi forense en ciberseguretat industrial.

Seguretat integral.

Què aprendré i faré?

   • Determinar perfils de risc de les organitzacions identificant bones pràctiques, estàndard i normativa aplicable.
   • Verificar alineació dels equips i sistemes de les organitzacions en relació als principis de la seguretat informàtica i dels riscos de ciberseguretat.
   • Elaborar informes de ciberseguretat relatius a sistemes i entorns industrials tant de nivell tècnic i organitzatiu avaluant els elements de seguretat desplegats.
   • Aplicar estratègies de ciberseguretat en les fases dels projectes industrials per a minimitzar l'impacte de qualsevol possible incident.
   • Caracteritzar l'evolució dels sistemes de control industrial valorant el seu impacte en l'organització.
   • Establir la configuració de sistemes de control industrial minimitzant els riscos de l'organització.
   • Aplicar les metodologies reconegudes en el sector valorant els escenaris de risc tecnològic en xarxes industrials.
   • Identificar vulnerabilitats i establir la configuració de dispositius de xarxes minimitzant els escenaris de risc.
   • Realitzar anàlisi forenses en sistemes i xarxes industrials detectant vulnerabilitats en l'organització. j) Integrar les normes i procediments de seguretat física, operacional i de ciberseguretat en entorns d'operació minimitzant els riscos.

Com s'accedeix?

Els títols que donen accés a aquest curs d'especialització són els següents:

   • Títol de Tècnic Superior en Manteniment Electrònic
   • Títol de Tècnic Superior en Mecatrònica Industrial, establit pel Reial decret 1576/2011, de 4 de novembre.
   • Títol de Tècnic Superior en Sistemes Electrotècnics i Automatitzats
   • Títol de Tècnic Superior en Automatització i Robòtica Industrial, establit pel Reial decret 1581/2011, de 4 de novembre.
   • Títol de Tècnic Superior en Sistemes de Telecomunicacions i Informàtics

Com puc matricular-me?

   • Realitzar l'admissió quan comence el termini (aproximadament maig o juny, i de manera extraordinària al setembre)
   • Posteriorment, si has sigut admés, realitzar la matrícula (aproximadament al juny o juliol, i de manera extraordinària al setembre

En finalitzar els meus estudis, què puc fer?

Treballar com:

   • Expert/a en ciberseguretat en entorns de l'operació.
   • Auditor/a de ciberseguretat en entorns de l'operació.
   • Consultor/a de ciberseguretat en entorns de l'operació.
   • Analista de ciberseguretat en entorns de l'operació.

Quines són les eixides professionals?

Les persones que hagen obtingut el certificat que acredita la superació d'és curs d'especialització podran exercir la seua activitat en organitzacions de diferents sectors, on siga necessari establir i garantir la seguretat dels processos industrials que desenvolupen

 

Més informació:

 RD 478/2020, BOE 13-05-2020