Imprimeix

Tràmits administratius

El model que t'interesse pots descarregar-ho, omplir-ho i presentar-ho en Secretaria:

Instància per a sol·licitar qualsevol tema general

 Instància Model General

 

Sol·licitud accés a Web família

Per a tindre accés a la informació de Notes i Faltes per Internet s'ha de sol·licitar omplint l'imprés i presentant-lo en Secretaria (no farà falta renovar-lo cada curs mentre estiga matriculat al mateix centre).

Sol·licitud d'accés a Web família

 

Autorització per a realitzar Activitats extraescolars

Autorització per a Activitats Extraescolars (Majors d'edat)

Autorització per a Activitats Extraescolars (Menors d'edat)

 

Justificant de faltes d'assistència

Justificant faltes d'assistència

 

Justificant d'assistència al Centre (per al treball)

Imprés per a justificar que has assistit al centre (per exemple per a realitzar un examen) i presentar-ho en el treball.

Justificant assistència al Centre (per a presentar en el treball)

 

Autorització per a eixir del Centre (menors)

Els menors d'edat han de portar l'autorització firmada pels pares per a poder eixir del Centre.

Autorització per a eixir del Centre (menors)

 

Sol·licitud per a participar en les proves d'Anglés o Francés A2

Sol·licitud participar proves homologades Anglés o Francés (A2)

 

Sol·licitud Convocatòria de Gràcia

Si has esgotat les convocatòries d'un mòdul (quatre convocatòries) has de sol·licitar una convocatòria de gràcia per a poder realitzar eixe mòdul.

Sol·licitud Convocatòria de Gràcia

 

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula

Sol·licitud d'anul·lació de matrícula

Anul·lació de matrícula per part de l'alumne

L'alumne pot matricular-se de cada mòdul un màxim de tres vegades. Açò és independent del nombre de convocatòries que pot tindre per a cada mòdul, que seran un total de Quatre.

L'alumne té dret a anul·lar la matrícula del curs, i perdrà els seus drets a l'ensenyança i avaluació de tots els mòduls en què s'haguera matriculat. Així, no computaria el nombre màxim de matrícules ni de convocatòries, però es perd el dret de reserva de plaça per al curs següent. En règim semipresencial sí es pot sol·licitar l'anul·lació de matrícula només d'alguns mòduls.

Procediment i terminis

Es presenta en Secretaria la Sol·licitud d'anul·lació firmada pels pares si l'alumne és menor d'edat, amb una antelació de com a mínim dos mesos respecte a la finalització del període lectiu. Si la matrícula fora només del mòdul de FCT l'anul·lació se sol·licita amb antelació al seu inici. La direcció del centre resoldrà en el termini d'un mes, sent el silenci administratiu amb caràcter estimatori.

Anul·lació de matrícula per inassistència

Si des de l'inici del curs escolar i fins a finalitzar octubre l'alumne acumula un nombre de faltes d'assistència injustificades equivalent al 15 per cent de les hores, la direcció del centre, a proposta del tutor, pot anul·lar la matrícula

Normativa de referència

Orde 78/2010 de 27 d'agost, articles 9 i 10

Orde 79/2010 de 27 d'agost, article 2

Resolució de 26 de juny 2015, punts 14 i 15 (DOCV 09/07/2015)

 

Sol·licitud anul·lació mòduls semipresencial

Sol·licitud d'anul·lació de mòduls per a alumnes matriculats en semipresencial

Sol·licitud Anul·lació mòduls

 

Sol·licitud Renúncia a convocatòria

Sol·licitud Renúncia a convocatòria

 

Per què sol·licitar Renúncia a una Convocatòria?

Cada curs acadèmic disposen d'una convocatòria ordinària i una altra extraordinària per a cada mòdul professional, i en tota la formació durant el Cicle podràs ser avaluat fins a un màxim de 4 vegades entre convocatòries ordinàries i extraordinàries.

Encara que no et presents a una convocatòria, si no has sol·licitat prèviament la renúncia, esta computarà com consumida. Per tant, si no et vas a presentar a alguna convocatòria en algun o en tots els mòduls, t'interessa sol·licitar la renúncia a què no et vas a presentar perquè no et compute.

El mòdul de FCT disposa de dos convocatòries com a màxim, que podran realitzar-se en el mateix curs escolar o en el següent.

Independentment de les convocatòries, també tens una altra limitació en el moment que la nombre de vegades que et podràs matricular d'un mateix mòdul, que serà de tres.

Terminis per a sol·licitar la renúncia

Per a sol·licitar la renúncia has de presentar l'imprés en Secretaria fins a un mes abans de la data de la convocatòria. Pots renunciar a una convocatòria (ordinària o extraordinària) d'un mòdul, o a les dos d'eixe mòdul, o a diversos, o a tots els mòduls.

Què passa si esgote les convocatòries?

Hi ha tres alternatives:

  • Matricular-se en les proves lliures que regularment convoca la Conselleria.

  • Matricular-se en ensenyança Semipresencial o a Distància.

  • Sol·licitar una convocatòria extraordinària davant de la Direcció Territorial d'Educació. Es concedirà, si és procedent, a títol personal i per una sola vegada per mòdul. Podràs sol·licitar-ho per escrit en la secretaria del centre, i esperar la resolució de la Direcció Territorial. Una vegada concedida hauràs de matricular-te en el centre corresponent.

 

Sol·licitud Convalidació

Per a sol·licitar la convalidació d'algun mòdul has de descarregar l'imprés corresponent, depenent si sol·licites la convalidació per haver cursat un cicle LOGSE, LOE, o per altres estudis que ha de resoldre el Ministeri d'Educació, i presentar-ho en Secretaria. Més informació en web de Conselleria

Termini de presentació de sol·licituds en Secretaria: del 15 de setembre al 15 d'octubre

Sol·licitud Convalidació LOE

Sol·licitud Convalidació LOGSE

Sol·licitud Convalidació Ministeri d'Educació

Informació Convalidacions que resol el Centre

Informació Convalidacions que resol el Ministeri d'Educació 

 

Sol·licitud Exempció FCT

Per a sol·licitar l'exempció de la FCT has d'entregar en Secretaria, abans d'un mes de l'inici de la FCT, el Model de Sol·licitud junt amb un certificat de tindre almenys un any d'experiència laboral relacionada amb el cicle formatiu, i acreditant que s'han realitzat les competències professionals establides en el programa formatiu.

Solicitud Exención FCT

 

Sol·licitud de Reclamació de Qualificacions

Si vols reclamar alguna qualificació, ompli el següent formulari i entrega'l en Secretaria

  Sol·licitud Reclamació Qualificacions

 

Sol·licitud de Títol

Per a sol·licitar el títol d'un CICLE FORMATIU (o un duplicat del títol) presentar en Secretaria la documentació següent:

T'agrairíem que emplenares també el següent formulari sobre les oportunitats d'ocupabilitat que ofereixen els estudis realitzats en el nostre centre. D'aquesta manera ens permetrà millorar els serveis que oferim a l'alumnat.

 

Per a sol·licitar el títol de FP I o FP II (o un duplicat) presentar en Secretaria:

 

Sol·licitud Certificat Acadèmic

 

Sol·licitud d'equivalència de títols o estudis realitzats amb els títols d'ESO o de Batxillerat (LOE)

Les persones interessades a sol·licitar equivalència de títols obtinguts, o d'estudis o provés d'accés superats amb els títols d'Educació Secundària i de Batxiller  (LOE) hauran de presentar la documentació acreditativa pertinent, degudament compulsada, al Registre de la Conselleria d'Educació o per qualsevol dels altres mitjans previstos per la normativa vigent de procediment administratiu.
És convenient que aquestes sol·licituds vagen acompanyades de fotocòpia del DNI.