Imprimeix

Acreditació Competències Professionals

Obert el procés d'acreditació de competències professionals en el nostre centre

Si tens experiència en MUNTATGE I MANTENIMENT D'INSTAL·LACIONS FRIGORÍFIQUES I NO TENS LA TITULACIÓ ara és la teua OPORTUNITAT.

De l'1 de setembre de 2015 fins al 31 de maig de 2016

A qui li pot interessar?

AIXÍ PODRÀS OBTINDRE UN CERTIFICAT DE PROFESSIONALITAT.

Per a ampliar informació entra en l'enllaç següent:

http://www.ceice.gva.es/eva/es/ivqp/novedadesPermanente-Frigorista.htm

Si estàs interessat en altres especialitats pots consultar en la web de Qualificacions professionals de la Conselleria sobre altres processos oberts.

 

Preguntes freqüents sobre les Qualificacions Professionals

Per mitjà d'acreditació de l'experiència laboral es pot obtindre una titulació de Formació Professional?

Amb la participació en un procés d'acreditació de competències adquirides per l'experiència laboral o vies no formals de formació, que haurà de ser convocat per l'administració competent en Formació Professional, es podrà obtindre l'acreditació de certes Unitats de Competència.

Els estudis de Formació Professional conduents a l'obtenció d'un Títol de Formació Professional Inicial o d'un Certificat de Professionalitat (Formació Professional per a l'Ocupació), comprenen un conjunt més o menys ampli d'UC que consitutuixen una Qualificació Professional.

Tots els mòduls professionals que constituïxen els certificats de professionalitat són convalidables per les UC que hagen sigut acreditades, per tant, el procediment indicat pot conduir directament a l'obtenció d'estos títols professionals.

Amb relació als títols de Formació Professional Tècnic o Tècnic Superior, podran ser convalidables aquells mòduls professionals les unitats de competència dels quals coincidixen amb les acreditades. La resta, per a poder obtindre el títol, deuran cursar-se presencialment en un centre educatiu, via online, o, presentant-se a la convocatòria de proves lliures respecte d'això.

Es pot convalidar l'experiència professional a fi de quedar exempt d'alguna de les proves a realitzar per a l'obtenció del títol, ja siga de la part teòrica o de la pràctica?

Per a poder convalidar l'experiència laboral és necessari haver adquirit les competències professionals a través del procés d'avaluació i acreditació de competències que convoca l'Institut Valencià de Qualificacions Professionals.

Els processos d'acreditació de competències adquirides per l'experiència laboral o de vies no formals de formació, són permanents o conjunturals?

Els procediments d'acreditació són conjunturals, és a dir, es realitzen en uns períodes de temps determinat, prèvia convocatòria del procés per part de l'Administració competent en la Formació Professional.

Què és l'acreditació de la competència professional i en què consistix

El procés d'acreditació és un procediment complex, d'orientació, assessorament i avaluació per a reconéixer la competència professional del sol·licitant definida en l'acreditació d'unitats de competència d'una qualificació professional inclosa en un Certificat de Professionalitat o en un Títol de Formació Professional.

El procediment consistix a assessorar el candidat perquè evidencie la seua competència professional, adquirida per formació formal i no formal i per l'experiència laboral, davant d'una comissió avaluadora que emetrà un juí.

Quan em puc acreditar?

Amb data 25 d'agost de 2009, s'ha publicat el Reial Decret 1224/2009, de 17 de juliol de reconeixement de les competències professionals adquirides per experiència laboral.

Este Reial Decret té per objecte establir el procediment i els requisits per a l'avaluació i acreditació de les competències professionals adquirides per les persones a través de l'experiència laboral o de vies no formals de formació, així com els efectes d'eixa avaluació i acreditació de competències, i té abast i validesa en tot el territori de l'Estat.

Els fins del procediment que es regula en este Reial Decret són:

  • Avaluar les competències professionals que posseïxen les persones, adquirides a través de l'experiència laboral i altres vies no formals de formació, per mitjà de procediments i metodologies comunes que garantisquen la validesa, fiabilitat i rigor tècnic de l'avaluació.

  • Acreditar oficialment les competències professionals, afavorint la seua posada en valor a fi de facilitar tant la inserció i integració laboral i la lliure circulació en el mercat de treball, com la progressió personal i professional.

  • Facilitar a les persones l'aprenentatge al llarg de la vida i l'increment de la seua qualificació professional, oferint oportunitats per a l'obtenció d'una acreditació parcial acumulable, amb la finalitat de completar la formació conduent a l'obtenció del corresponent títol de formació professional o certificat de professionalitat.

L'acreditació de la meua experiència laboral em pot eximir de la realització d'alguna prova conduent a l'obtenció d'una titulació de Formació Professional?

Evidentment sí. Prèvia presentació a les proves lliures corresponents, s'haurà de sol·licitar que s'eximisca d'aquelles parts teòriques o pràctiques que es tinguen ja acreditades.

Com puc obtindre els certificats de professionalitat?

Els certificats de professionalitat estan regulats en els Reials Decrets que els establixen: http://www.ceice.gva.es/eva/es/ivqp/ivqp.htm

En els corresponents Reials Decrets s'indiquen els procediments per a la seua obtenció.

Com puc obtindre el títol de Formació Professional (Tècnic o Tècnic Superior)?

Els títols de FP estan regulats en els Reials Decrets que els establixen. En ells s'indiquen els procediments per a la seua obtenció. Més informació en http://www.ceice.gva.es/eva/es/ivqp/ivqp.htm