Imprimeix

Família: Instal·lació i Manteniment

Cicle: Prevenció de Riscos Professionales

Duració: 2000 hores.

 

Fullet informatiu Prevenció Riscos Professionales

 

 

Pla de Formació

En el centre educatiu, a través d'una formació teorica i pràctica. Els continguts s'agrupen en els següents mòduls professionals:

Primer curs:

Segon curs:

Què aprendré i què faré

Este professional serà capaç de:

Com s'accedix?

Accés directe:

(Criteris en orde de prioritat)

Accés mitjançant prova:

Sense complir cap dels requisits acadèmics anteriors, tindre 19 anys d'edat o complir-los durant l'any en curs i superar la corresponent prova d'accés que sol convocar-se a l'abril o maig.

Es reservaran el 20% de las places per als que accedixen amb el Títol de Tècnic d'FP, i un altre 20% per a la prova d'accés.

Com puc matricular-me?

Al finalitzar els estudis, què puc fer?

Exercir la meua activitat professional en el sector del manteniment i servicis a la producció públic i privat, en empreses privades del sector o creant la meua pròpia empresa.

Quines són les eixides professionals?

Titulació que s'obté

TÈCNIC SUPERIOR EN PREVENCIÓ DE RISCOS PROFESSIONALS.

 

ESTA TITULACIÓ PERMET L'ACCÈS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS DE:

(Orde ECI/2527/2005 de 4 de juliol, per la que s'actualitza i s'amplia l'annex X d'Accés a Estudis Universitaris des dels Cicles Formatius de grau superior, del Reial Decret 777/1998,  pel qual es desenrotllen determinats aspectes de l'ordenació de la Formació Professional en l'àmbit del sistema educatiu)

(CV: estudis que poden cursar-se en la Comunitat Valenciana)

 

 

Més informació:

 RD 1161/01 BOE 21/11/01 - RD que establix el titol i les seues ensenyances mínimes.

 Accés per mitjà de prova

On es realitza este cicle

 Horari